Витяги з Конвенцiї про права дитини

(Конвенцiя ратифiкована Постановою Верховною Радою № 789-12 вiд 27.02.91)

Преамбула

Держави - учасницi цiєї Конвенцiї, вважаючи, що згiдно з принципами, проголошеними в Статутi ООН, визнання властивої людинi гiдностi, рiвних i невiд'ємних прав усiх членiв суспiльства є основою забезпечення свободи, справедливостi i миру на землi, проголосила, що дiти мають право на особливе пiклування i допомогу.

Частина I

Стаття 1

Для цiлей цiєї Конвенцiї дитиною є кожна людська iстота до досягнення 18-рiчного вiку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повнолiття ранiше.

Стаття 3

1. В усiх дiях щодо дiтей, незалежно вiд того, здiйснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соцiального забезпечення, судами, адмiнiстративними чи законодавчими органами, першочергова увага придiляється якнайкращому забезпеченню iнтересiв дитини.

Стаття 6

1. Держави-учасницi визнають, що кожна дитина має невiд'ємне право на життя.

Стаття 7

1. Дитина реєструється зразу ж пiсля народження i з моменту народження має право на iм'я i набуття громадянства, а також, наскiльки це можливо, право знати своїх батькiв i право на їх пiклування.

 

Стаття 9

1. Держави-учасницi забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадкiв, коли компетентнi органи згiдно з судовим рiшенням визначають у вiдповiдностi iз застосовуваним законом i процедурами, що таке розлучення необхiдне в якнайкращих iнтересах дитини…

Стаття 11

1. Держави-учасницi вживають заходiв для боротьби з незаконним перемiщенням i неповерненням дiтей iз-за кордону.

Стаття 13

1. Дитина має право вiльно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати i передавати iнформацiю й iдеї будь-якого роду незалежно вiд кордонiв в уснiй, письмовiй чи друкованiй формi, у формi творiв мистецтва чи за допомогою iнших засобiв на вибiр дитини.

Стаття 14

1. Держави-учасницi поважають право дитини на свободу думки, совiстi i релiгiї.

Стаття 15

1. Держави-учасницi визнають право дитини на свободу асоцiацiй i свободу мирних зборiв.

Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавiльного або незаконного втручання в здiйснення її права на особисте i сiмейне життя, недоторканнiсть житла, тайну кореспонденцiї або незаконного посягання на її честь i гiднiсть.

2. Дитина має право на захист закону вiд такого втручання або посягання.

Стаття 17

Держави-учасницi визнають важливу роль засобiв масової iнформацiї i забезпечують, щоб дитина мала доступ до iнформацiї i матерiалiв …

Стаття 18

1. Держави-учасницi докладають всiх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної й однакової вiдповiдальностi обох батькiв за виховання i розвиток дитини

Cтаття 19

1. Держави-учасницi вживають всiх необхiдних законодавчих, адмiнiстративних, соцiальних i просвiтнiх заходiв з метою захисту дитини вiд усiх форм фiзичного i психологiчного насильства, образи чи зловживань, вiдсутностi пiклування чи недбалого i брутального поводження та експлуатацiї, включаючи сексуальнi зловживання, з боку батькiв, законних опiкунiв чи будь-якої iншої особи, яка турбується про дитину.

Стаття 20

1. Дитина, яка тимчасово або постiйно позбавлена сiмейного оточення або яка в її власних якнайкращих iнтересах не може залишатися в такому оточеннi, має право на особливий захист i допомогу, що надається державою.

 

 

Cтаття 23

1. Держави-учасницi визнають, що неповноцiнна в розумовому або фiзичному вiдношеннi дитина має вести повноцiнне i достойне життя в умовах, якi забезпечують її гiднiсть, сприяють почуттю впевненостi в собi i полегшують її активну участь у життi суспiльства.

Стаття 24

1. Держави-учасницi визнають право дитини на користування найбiльш досконалими послугами системи охорони здоров'я i засобами лiкування хвороб та вiдновлення здоров'я.

Стаття 27

1. Держави-учасницi визнають право кожної дитини на рiвень життя, необхiдний для фiзичного, розумового, духовного, морального i соцiального розвитку дитини.

Стаття 28

1. Держави-учасницi визнають право дитини на освiту, i з метою поступового досягнення здiйснення цього права на пiдставi рiвних можливостей вони, зокрема:

а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освiту;

b) заохочують розвиток рiзних форм середньої освiти, як загальної, так i професiйної, забезпечують її доступнiсть для всiх дiтей та вживають таких заходiв, як введення безплатної освiти i надання у випадку необхiдностi фiнансової допомоги;

с) забезпечують доступнiсть вищої освiти для всiх на пiдставi здiбностей кожного за допомогою всiх необхiдних засобiв;

2. Держави-учасницi вживають всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб шкiльна дисциплiна пiдтримувалася з допомогою методiв, якi вiдображають повагу людської гiдностi дитини, та у вiдповiдностi з цiєю Конвенцiєю.

Стаття 29

1. Держави-учасницi погоджуються щодо того, що освiта дитини має бути спрямована на:

а) розвиток особи, талантiв, розумових i фiзичних здiбностей дитини в найповнiшому обсязi;

b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципiв, проголошених у Статутi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

с) виховання поваги до батькiв дитини, її культурної самобутностi, мови i нацiональних цiнностей країни, в якiй дитина проживає, країни її походження та до цивiлiзацiй, вiдмiнних вiд її власної;

d) пiдготовку дитини до свiдомого життя у вiльному суспiльствi в дусi розумiння, миру, терпимостi, рiвноправностi чоловiкiв i жiнок та дружби мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними i релiгiйними групами, а також особами з корiнного населення;

е) виховання поваги до навколишньої природи.

Стаття 31

1. Держави-учасницi визнають право дитини на вiдпочинок i дозвiлля, право брати участь в iграх i розважальних заходах, що вiдповiдають її вiку, та вiльно брати участь у культурному життi i займатися мистецтвом.

Стаття 32

1. Держави-учасницi визнають право дитини на захист вiд економiчної експлуатацiї i вiд виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержаннi нею освiти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фiзичному, розумовому, духовному, моральному i соцiальному розвитку.

Стаття 33

Держави-учасницi вживають всiх необхiдних заходiв, включаючи законодавчi, адмiнiстративнi i соцiальнi, а також заходи в галузi освiти, з тим щоб захистити дiтей вiд незаконного зловживання наркотичними засобами i психотропними речовинами, як вони визначенi у вiдповiдних мiжнародних договорах, та не допускати використання дiтей у протизаконному виробництвi таких речовин i торгiвлi ними.

Стаття 34

Держави-учасницi зобов'язуються захищати дитину вiд усiх форм сексуальної експлуатацiї i сексуальних розбещень.

Стаття 35

Держави-учасницi вживають на нацiональному, двосторонньому i багатосторонньому рiвнях всiх необхiдних заходiв для вiдвернення викрадень дiтей, торгiвлi дiтьми чи їх контрабанди у будь-яких цiлях i в будь-якiй формi.

Стаття 36

Держави-учасницi захищають дитину вiд усiх форм експлуатацiї, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини.

Стаття 37

Держави-учасницi забезпечують, щоб:

а) жодна дитина не пiддавалась катуванням та iншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гiднiсть видам поводження чи покарання. Нi смертна кара, нi довiчне тюремне ув'язнення, якi не передбачають можливостi звiльнення, не призначаються за злочини, вчиненi особами, молодшими 18 рокiв;

b) жодна дитина не була позбавлена свободи незаконним або свавiльним чином. Арешт, затримання чи тюремне ув'язнення дитини здiйснюються згiдно з законом та використовуються лише як крайнiй захiд i протягом якомога бiльш коротшого вiдповiдного перiоду часу;

с) кожна позбавлена свободи дитина користується гуманним поводженням i повагою невiд'ємної гiдностi її особи з урахуванням потреб осiб її вiку. 3окрема, кожна позбавлена свободи дитина має бути вiдокремлена вiд дорослих, якщо тiльки не вважається, що в найкращих iнтересах дитини цього не слiд робити, та мати право пiдтримувати зв'язок iз своєю сiм'єю шляхом листування i побачень, за винятком особливих обставин;

d) кожна позбавлена свободи дитина мала право на негайний доступ до правової та iншої вiдповiдної допомоги, а також право оспорювати законнiсть позбавлення її свободи перед судом чи iншим компетентним, незалежним i безстороннiм органом та право на невiдкладне прийняття ними рiшень щодо будь-якої такої процесуальної дiї.

Стаття 40

1. Держави-учасницi визнають право кожної дитини, яка, як вважається, порушила кримiнальне законодавство, звинувачується або визнається винною в його порушеннi, на таке поводження, що сприяє розвитковi у дитини почуття гiдностi i значущостi, змiцнює в нiй повагу до прав людини й основних свобод 
iнших та при якому враховуються вiк дитини i бажанiсть сприяння її реiнтеграцiї i виконання нею корисної ролi в суспiльствi.

 

Схвалена на 44-й сесiї Генеральної Асамблеї ООН (резолюцiя 44/25 вiд 20 листопада 1989 року, додаток)Перший раз - у перший клас!


 

Шановні батьки!

Настане час у житті Вашої дитини, коли вона піде навчатися в 1 клас.  

Потурбуйтесь, будь-ласка про своєчасне та повне оформлення медичної документації, необхідної для оформлення Вашої дитини в начальний заклад. Майте на увазі, що в літні місяці деякі лікарі знаходяться у відпустках, а в останні дні серпня фізично неможливо оформити документи всім бажаючим.

 

 

 

 

 Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу.

Витяг з наказу МОЗ України № 434 від 29.11.02 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"

1. Оформлення медичної документації для вступу до загальноосвітнього шкільного навчального закладу (ф. № 026/о) з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о).

2.
Обов'язковий медичний профілактичний огляд дитини за участю педіатра, невролога, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда, хірурга, стоматолога, психіатра, логопеда (інших спеціалістів за показаннями) з визначенням готовності дитини до навчання в школі, проведенням антропометрії, плантографії, вимірюванням артеріального тиску та здійсненням лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз та інші за показаннями).

3.
Лікування та оздоровлення дітей диспансерної групи.

4. Питання відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції згідно розділу ІІІ ст.15 вимог Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

 


 
РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ від психолога

    
1. По-справжньому любіть дитину: жалійте її, втішайте, підтримуйте, допомагайте, довіряйте.
2. Дитина, якій усе дозволено, теж нещаслива. В необмеженому просторі вседозволеності, де немає орієнтирів, дитині незатишно, а головне, вона втрачає відчуття, що є щось, чого не можна. Передавайте дитині такий досвід взаємовідносин, як компроміс.
3. Ніколи не порівнюйте своїх дітей між собою або з іншими дітьми типу: «І що ти за дитина така! Он у інших діти як діти...» Це ознака нелюбові до того, з ким порівнюєте.
4. Дитина повинна відчувати, що Ви сердитесь не тому, що вона погана, а тому, що вона, така гарна і розумна, приголомшила Вас своїм негарним вчинком.
5. Помірна похвала й подяка нестандартними словами сприяють формуванню в дитини впевненості в собі й прагненню до успіху. Знаходьте найменшу можливість підкреслити в дитині її позитивні риси, нові досягнення, просування вперед. Не використовуйте стандартне «молодець!» Краще, якщо Ви скажете: «Ти мені дуже допоміг!», «Ти нас так порадувала! Ми знаємо, що ти нас не підведеш!» Назвіть на знак подяки дитину ласкавим ім’ям.
6. Підтримуйте інтерес вашої дитини через її самовираження, прагнення щось зробити самостійно. Не акцентуйте увагу на невдачі типу: «Поклади на місце! Пам’ятаєш, як минулого разу... Втомилася я вже прибирати після тебе...» Краще виразіть надію на вдачу, разом аналізуйте причини неуспіху: «Я подумала, а що, як нам зробити отак... Знаєш, а в бабусі виходить саме так, як ми хочемо, але вона робить трохи інакше...».
7. Перед відходом дитини до школи, а якщо нема можливості, то ще ввечері, погладьте її зі спини за плечики й скажіть спокійно кілька слів впевненості: «Не хвилюйся в школі, ми віримо, що ти нас не підведеш. Ми любимо тебе». Тактильний контакт дуже важливий.
8. Уранці не вмикайте яскраве світло, не розмовляйте голосно й дуже емоційно. Увечері, перед сном, бажано аутотренінг із позитивною настановою.
9. Привчайте дитину до режиму дня, сну й відпочинку і зробите добре не тільки для неї, а й для себе.
10. Нехай в дитини буде її особистий куточок, столик, ватман, де вона зможе демонструвати свої творчі роботи, поробки, і буде впевнена, що все це при першій ліпшій нагоді не буде викинуте на смітник.
Підростаючи, дитина поступово сама, коли буде готова, відмовиться від цього, на наш погляд, непотрібу. Ваша маленька людина не ваша особиста власність, і теж має право на свій особистий недоторканний психологічний простір, як ви на косметику, гребінець, капці.
11. Навчіть дитину прибирати за собою, але не робіть те, що дитина в змозі зробити сама. Хай буде правилом для Вас принцип педагогіки М. Монтессоррі, своєрідний заклик дитини: «Допоможи мені зробити це самому!» І нехай з вами буде завжди поруч духовність, бо все матеріальне – тимчасове й тлінне. Вічні цінності неминущі, вони допоможуть виховати вам гарного сина, гарну дочку. Ніхто батьками не народився. Маєте право на помилку і ви, і ваша дитина. Але з висоти вашого досвіду треба розуміти, що не всі помилки можна виправити, не кожне слово дитина забуде, не кожна настанова, згарячу сказана, буде корисною. І ніколи не сваріться, особливо в присутності дітей!

Вимоги до зовнішнього вигляду учнівАдміністрація школи звертається до батьків з проханням постійно контролювати виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду. Ці вимоги співпадають з державною політикою України у цьому питанні. Крім того, дані вимоги допомагають правильному вихованню ділової культури та зменшують відповідні видатки батьків.
Згідно з Указом Президента України від 02.06.1996 р. № 417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.96р. № 1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти», учень повинен з’являтися до школи у формі, яка є обов’язковою. Шкільна форма учнів Короваївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  має встановлений зразок, затверджений протоколом спільного засідання педагогічної ради, батьківського комітету та Радою учнівського самоврядування.
Щоденний одяг для занять (хлопці):
•    для учнів 1-11 класів діловий костюм темного кольору;
•    Сорочка біла або однотонна світлого кольору;
•    Краватка чорна або однотонна стриманого кольору;
•    Туфлі (не кросівки)!
Зміни, які допускаються взимку, при низькій температурі:
•    Светр (гольф) під піджак;
•    Жилет (на сорочку під піджак).
Зміни, які допускаються влітку, при високій температурі:
•    Біла сорочка з коротким рукавом (не футболка) без піджака.
•    Літні відкриті туфлі.
Щоденний одяг для занять (дівчата):
•    Для учениць 1-11 класів діловий костюм (жакет чорного кольору та спідниця без розрізів до коліна, сарафан чорного кольору);
•    Блуза біла або однотонна світлого кольору (не футболка або майка);
•    Туфлі (без підборів або невисокий каблук, платформа помірної висоти, не кросівки);
•    Колготи тілесного або темного кольору.
Зміни, які допускаються взимку, при низькій температурі:
•    Светр (гольф) під жакет;
•    Жилет (на блузу під піджак).
      Штани.
Зміни, які допускаються влітку при високій температурі:
•    Блуза з коротким рукавом (не футболка) без жакета;
•    Літні відкриті туфлі.
Одяг для занять фізичною культурою:
•    Спортивний костюм;
•    Футболка;
•    Кросівки або кеди;
•    Змінні шкарпетки;
•    Стрічка або заколка для довгого волосся.
Категорично не дозволяється:
•    Мати неохайне довге волосся, фарбувати його;
•    Мати довгі нігті або вкривати їх лаком яскравого кольору;
•    Накладати макіяж на обличчя;
•    Носити прикраси (крім пари невеликих сережок для дівчат);
•    Використовувати на території школи значки політичних партій та релігійних конфесій;
•    Не допускається вживання нецензурних слів;
•    У школі категорично забороняється палити;
•    Носити джинси.